Ranggawarsita dan Zaman Edan

Ranggawarsita

Ranggawarsita

Raden Ngabehi Rangga Warsita (alternatif: Ronggowarsito; lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 15 Maret 1802 – meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 24 Desember 1873 pada umur 71 tahun) adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa.

Istilah Zaman Edan konon pertama kali diperkenalkan oleh Ranggawarsita dalam Serat Kalatida, yang terdiri atas 12 bait tembang Sinom. Salah satu bait yang paling terkenal adalah:

amenangi jaman édan,
éwuhaya ing pambudi,
mélu ngédan nora tahan,
yén tan mélu anglakoni,
boya keduman mélik,
kaliren wekasanipun,
ndilalah kersa Allah,
begja-begjaning kang lali,
luwih begja kang éling klawan waspada.

yang terjemahannya sebagai berikut:

menyaksikan zaman gila,
serba susah dalam bertindak,
ikut gila tidak akan tahan,
tapi kalau tidak mengikuti (gila),
tidak akan mendapat bagian,
kelaparan pada akhirnya,
namun telah menjadi kehendak Allah,
sebahagia-bahagianya orang yang lalai,
akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.

Syair di atas menurut analisis seorang penulis bernama Ki Sumidi Adisasmito adalah ungkapan kekesalan hati pada masa pemerintahan Pakubuwono IX yang dikelilingi para penjilat yang gemar mencari keuntungan pribadi. Syair tersebut masih relevan hingga zaman modern ini di mana banyak dijumpai para pejabat yang suka mencari keutungan pribadi tanpa memedulikan kerugian pihak lain.

Karya sastra tulisan Ranggawarsita antara lain,

* Bambang Dwihastha : cariyos Ringgit Purwa
* Bausastra Kawi atau Kamus Kawi – Jawa, beserta C.F. Winter sr.
* Sajarah Pandhawa lan Korawa : miturut Mahabharata, beserta C.F. Winter sr.
* Sapta dharma
* Serat Aji Pamasa
* Serat Candrarini
* Serat Cemporet
* Serat Jaka Lodang
* Serat Jayengbaya
* Serat Kalatidha
* Serat Panitisastra
* Serat Pandji Jayeng Tilam
* Serat Paramasastra
* Serat Paramayoga
* Serat Pawarsakan
* Serat Pustaka Raja
* Suluk Saloka Jiwa
* Serat Wedaraga
* Serat Witaradya
* Sri Kresna Barata
* Wirid Hidayat Jati
* Wirid Ma’lumat Jati
* Serat Sabda Jati

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s